Elektros energijos skaitikliai, išmaniosios apskaitos sprendimai
lt
UAB Elgama-Elektronika
info@elgama.eu
+370 5 2375 000

ISO 14001 / BS OHSAS 18001

Mūsų tikslas - siekti, kad elektronikos prietaisų projektavimas, gamyba, pardavimai, priežiūra būtų vykdoma darant galimai mažiausią poveikį aplinkai, rūpinantis darbuotojų sauga ir sveikata, tenkinant vartotojų poreikius, laikantis teisinių reikalavimų.

Strateginiai uždaviniai, veiklos kryptys:

Nuolat tobulinti aplinkos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001 standarto reikalavimus;

Nuolat tobulinti darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą pagal LST 1977 (OHSAS18001) standarto reikalavimus;

Planuojant veiklą įvertinti galimą poveikį aplinkai, darbuotojų saugai ir sveikatai, užtikrinti kontrolę ir valdymą;

Skatinti visuotinį darbuotojų dalyvavimą aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos veikloje;

Gilinti darbuotojų žinias aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos srityse.


Bendrovės Vadovybė įsipareigoja:

Užtikrinti, kad būtų laikomasi LST EN ISO 14001, LST 1977 standartų, teisinių bei kitų aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;

Nuolat gerinti aplinkos apsaugos veiksmingumą, prioritetą teikiant taršos prevencijai;

Nuolat didinti darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos veiksmingumą, prioritetą teikiant saugioms darbo vietoms, profesinės rizikos veiksnių poveikio mažinimui, nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų prevencijai;

Skirti reikiamus išteklius aplinkos apsaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos funkcionavimui užtikrinti.