Liczniki energii elektrycznej, inteligentne rozwiązania pomiarowe
pl
Elgama-Elektronika Sp. z o.o.
info@elgama.eu
+370 5 2375 000

Oferta Griffin Energy i Elgama Elektronika dla Tauron Dystrybucja uznana za najkorzystniejszą

2019-11-18

Wyniki postępowania Tauron Dystrybucja SA o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa liczników bilansujacych energii elektrycznej do opomiarowania stacji elektroenergetycznych SN/nn” (nr postępowania 2009/TD-CN/TD-CN/02272/S).

Zadanie 1

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba punktów

1

  • Griffin Group SA. Energy sp. k. (Lider konsorcjum)

  • UAB Elgama Elektronika (Partner konsorcjum)

100

2

Elmess Metering Sp. z o.o.

67,11

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Griffin Group SA. Energy sp. k. (Lider konsorcjum) i UAB Elgama Elektronika (Partner konsorcjum).

Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego określowne w SIWZ i jest najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zadanie 2

Cena najkorzystniejsza oferty w zadaniu 2 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zgodnie z zapisem SIWZ (pkt 2.2.3) Wykonawca może złożyć ofertę na oba zadania, jednak Zamawiający ogranicza liczbę zadań, które mogą być powierzone temu samemu Wykonawcy do jednego. Jeżeli Wykonawca złoży najkorzystniejszą ofertę w obu zadaniach – zamówienie zostanie udzielone w Zadaniu 1, a zamówienie na zadanie 2 zostanie udzielone kolejnemu Wykonawcy, który złożył kolejną ważną ofertę na wykonanie Zadania 2 na podstawienie ustalonych kryteriów oceny ofert,.

Mając na uwadze powyższe oferta konsorcjum Griffin Group SA. Energy sp. k. i UAB Elgama Elektronika nie możne zostać wybrana w zakresie Zadania 2, ponieważ została wskazana jako najkorzystniejsza na Zadanie 1, a oferta Elmess Metering Sp. z o.o. przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wstecz